CJ Hamblin

NZ Dip. Hort. Landscape Design

NZ Cert. Interior Décor

NZ Cert. Hort. Amenity (Parks & Gardens)

NZ Cert. Hort. Landscape Construction

Permaculture Design Certificate

022 395 1543